Szybszy zwrot VAT w 2022 roku (choć w praktyce wyjątkowo trudny)

W roku 2022 niektóre podmioty uzyskają prawo do zwrotu VAT w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Jednak by skorzystać z tego uprawnienia, podmiot będzie musiał spełnić szereg warunków określonych w ustawie o VAT. Jakie to warunki?

 

Obowiązek posiadania kasy online

O szybszy zwrot VAT mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające kasę przesyłającą informacje do Centralnego Repozytorium Kas. Wymóg ten wynika z faktu, iż urzędy skarbowe tylko dzięki kasom online będą mogły skontrolować spełnienie warunków do szybszego zwrotu nadpłaty.

Uwaga!
Przepis ustawy mówi wprost o „kasach fiskalnych” i nie wspomina o „drukarkach fiskalnych”. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy posiadacze drukarek fiskalnych mogą ubiegać się o szybszy zwrot.

Sprzedaż zarejestrowana na kasie

Udział sprzedaży zarejestrowanej na kasach online w stosunku do całości sprzedaży musi wynosić co najmniej 80%. Wartość sprzedaży liczy się w kwotach brutto.

Płatności bezgotówkowe

Udział płatności bezgotówkowych, w tym przelewem, otrzymanych od nabywców w stosunku do całości sprzedaży musi wynosić co najmniej 80%. Sprzedaż ta musi być zarejestrowana na kasie, a na paragonie musi być poprawne oznaczenie rodzaju płatności (np. karta płatnika, BLIK, przelew). Wartość sprzedaży liczy się w kwotach brutto.

Wielkość sprzedaży

Przez 12 ostatnich miesięcy poprzedzających wniosek o zwrot, w każdym z tych miesięcy, sprzedaż zarejestrowana na kasach online musi wynosić co najmniej 50.000 zł brutto.

 

Wielkość zwrotu

Zwrot, o który występuje podatnik, nie może być większy niż dwukrotność podatku należnego od sprzedaży, zarejestrowanego w danym miesiącu na kasach online. Jednocześnie zwrot ten nie może przekroczyć kwoty 3000 zł.

 

Złożenie deklaracji

Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik złożył deklarację VAT w terminie.

 

Status podatnika VAT

Podatnik ma prawo do zwrotu w terminie 15 dni, jeśli przez poprzednie 12 miesięcy był zarejestrowany jako VATowiec. Przepis nie dotyczy zatem nowych podmiotów.

 

Rachunek bankowy

Do szybszego zwrotu wymagane jest posiadanie i zgłoszenie do US firmowego rachunku bankowego związanego z działalnością co najmniej 3 miesiące przed ubieganiem się o zwrot.

Ważne!
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie któregokolwiek z nich wyklucza prawo do zwrotu w ciągu 15 dni.

 

Sposób weryfikacji spełnienia powyższych warunków

Urzędy skarbowe będą w pełni automatycznie weryfikowały spełnienie warunków do szybszego zwrotu poprzez porównanie danych otrzymanych w deklaracjach VAT, spływających z kas online oraz z białej listy podatników VAT.

 

Negatywna weryfikacja

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie spełnił któregoś z warunków do szybszego zwrotu, urząd skarbowy wyda postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu lub odmówi zwrotu. Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 4 dni od dostarczenia awizo lub przekazania postanowienia na elektroniczną skrzynkę odbiorcy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 87 ust. 6c-6l ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawy aktualny na dzień 16 grudnia 2021 r.