Kiedy możemy wykazać sprzedaż TAX FREE ze stawką 0% w JPK_V7

Od 2022 r. zmieniono zasady dokumentowania sprzedaży na rzecz podróżnych. Nadal sprzedawca może opodatkować stawką 0% tę sprzedaż, a podróżnemu przysługuje zwrot zapłaconego VAT. Ponieważ zmienione zostały zasady dokumentowania tej sprzedaży, zmodyfikowano także warunki stosowania stawki 0%. Nowe zasady nie mają zastosowania do dostawy towarów podróżnym dokonanej przed 1 stycznia 2022 r. i zwrotu VAT podróżnym od tej dostawy. Do takich dostaw stosujemy dotychczasowe zasady.

  • Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca nadal stosuje stawkę podatku 0%. W związku ze zmianą m.in. w dokumentowaniu dostawy warunki te również uległy modyfikacji. Stawkę 0% może stosować sprzedawca, który:
  • 1) dokonał rejestracji na PUESC w celu korzystania z systemu TAX FREE;
  • 2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierający potwierdzenie wywozu przez inny kraj członkowski oraz
  • 3) posiada dokumenty:
  • a) określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego,
  • b) na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie wypłaty gotówkowej.
  • Oznacza to, że podatnik musi dysponować nowym rodzajem dokumentów, aby zastosować stawkę 0%. Od 1 stycznia 2022 r. – mimo możliwości wydawania podróżnemu wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE – podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnemu jest co do zasady dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie. Potwierdzenia tego dokonuje urząd celno-skarbowy po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.