Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów o czasie pracy kierowców

Od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. zostają tymczasowo wprowadzone w Polsce odstępstwa od aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Ministerstwo Infrastruktury 4 marca 2022 r. poinformowało, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (przepis ten pozwala państwom członkowskim UE w wyjątkowych okolicznościach odstąpić na maksymalnie 30 dni od stosowania unijnych regulacji w zakresie czasu pracy kierowców) postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy. Odstępstwa te obowiązują do 2 kwietnia 2022 r.

Wyjątkowe okoliczności uzasadniające tymczasowe odstępstwa od obowiązujących regulacji są podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę.

Jak wskazuje resort z godnie z przyjętymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury przekazało instrukcję, zgodnie z którą kierowcy, o których mowa powyżej, mają obowiązek wskazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego powody skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów.

Ponadto w swoim komunikacie resort zaznaczył, że stosowanie powyżej wskazanych tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie należy zatem dopuszczać do sytuacji, w których kierowca będzie prowadził pojazd, gdy jest zmęczony. Pracodawcy bowiem w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także innych użytkowników dróg. Przedsiębiorcy transportowi w tym szczególnym czasie dochowają należytej staranności przy planowaniu i zarządzaniu ryzykiem zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Źródło: www.gov.pl/web/infrastruktura