Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online odroczony do końca 2024 r.

​​​​​Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że należy dokonać tej integracji do końca czerwca 2022 r. Jednak jak poinformowało MF, termin ten zostanie przesunięty do końca 2024 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy umożliwiają przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, zapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Na podatników, którzy nie zapewnią współpracy kasy online z terminalem płatniczym umożliwiającym przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, będzie nakładał karę pieniężną w wysokości 5000 zł. Karę trzeba będzie zapłacić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednak jak poinformowało MF w wydanym komunikacie, termin dokonania integracji terminala kasy online z kasą zostanie przesunięty do końca 2024 r. W komunikacie MF czytamy:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

W związku z tą zmianą będzie wprowadzone zastępcze raportowanie o płatnościach bezgotówkowych. W dialogu z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, Minister Finansów pracuje nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.

Planowany do wprowadzenia w okresie odroczenia obowiązku integracji obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych będzie dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Źródło:

komunikat MF z 16 marca 2022 r. „Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi”

oprac. Joanna Dmowska