Pierwsza rata odpisu na zfśs do 31 maja

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni wpłacić pierwszą ratę odpisu na fundusz w terminie do 31 maja 2022 r. Rata musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Należy ją przekazać na rachunek bankowy funduszu.

Obowiązek przekazania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy pracodawców, którzy obligatoryjnie tworzą taki fundusz. Są to:

 • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu),
 • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
 • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników

– art. 3 ust. 1-2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs).

Wysokość odpisu na zfśs w 2022 r.

W 2022 r. odpisu na zfśs dokonuje się od kwoty 4434,58 zł, czyli od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r. Oznacza to, że w 2022 r. podstawowy odpis na zfśs na jednego pracownika:

 • zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi 1662,97 zł (37,5%);
 • wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi 2217,29 zł (50%);
 • młodocianego wynosi:
 • w I roku nauki – 221,73 zł (5%),
 • w II roku nauki – 266,07 zł (6%),
 • w III roku nauki – 310,42 zł (7%).

Wysokość i terminy wpłat na zfśs

Odpis na zfśs na bieżący rok kalendarzowy pracodawca przekazuje w dwóch ratach. Termin przekazania pierwszej raty upływa 31 maja 2022 r. Do tego dnia należy przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych (art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs). Pracodawca może także podjąć decyzję o przekazaniu większej części lub całości środków na zfśs w tym terminie.

Drugą ratę należy przekazać do 30 września 2022 r.

Środki zfśs są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy o zfśs).

Terminy dokonywania wpłat nie wiążą pracodawców, którzy nie będąc zobowiązani do jego utworzenia, utworzyli fundusz dobrowolnie. Mogą oni dowolnie ustalić wysokość odpisu na fundusz i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni wpłacić pierwszą ratę odpisu na fundusz w terminie do 31 maja 2022 r. Rata musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Należy ją przekazać na rachunek bankowy funduszu.

Obowiązek przekazania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy pracodawców, którzy obligatoryjnie tworzą taki fundusz. Są to:

 • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu),
 • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
 • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników

– art. 3 ust. 1-2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs).

Wysokość odpisu na zfśs w 2022 r.

W 2022 r. odpisu na zfśs dokonuje się od kwoty 4434,58 zł, czyli od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r. Oznacza to, że w 2022 r. podstawowy odpis na zfśs na jednego pracownika:

 • zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi 1662,97 zł (37,5%);
 • wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi 2217,29 zł (50%);
 • młodocianego wynosi:
 • w I roku nauki – 221,73 zł (5%),
 • w II roku nauki – 266,07 zł (6%),
 • w III roku nauki – 310,42 zł (7%).

Wysokość i terminy wpłat na zfśs

Odpis na zfśs na bieżący rok kalendarzowy pracodawca przekazuje w dwóch ratach. Termin przekazania pierwszej raty upływa 31 maja 2022 r. Do tego dnia należy przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych (art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs). Pracodawca może także podjąć decyzję o przekazaniu większej części lub całości środków na zfśs w tym terminie.

Drugą ratę należy przekazać do 30 września 2022 r.

Środki zfśs są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy o zfśs).

Terminy dokonywania wpłat nie wiążą pracodawców, którzy nie będąc zobowiązani do jego utworzenia, utworzyli fundusz dobrowolnie. Mogą oni dowolnie ustalić wysokość odpisu na fundusz i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.