Od 1 lipca korzystne zmiany dla pracodawców prowadzących PPE

Od 1 lipca 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy wprowadzające korzystne zmiany w warunkach uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych (dalej: PPE). Część administracyjnych obowiązków zostanie przeniesiona na instytucję finansową zarządzającą PPE, a uczestnicy programu będą mogli finansować dobrowolną składkę dodatkową również z innych źródeł niż wynagrodzenie za pracę. Uproszczono także możliwość czasowego zawieszenia odprowadzania lub ograniczania wysokości składki w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej firmy.

Nowelizacja ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wprowadza zmiany w warunkach uczestnictwa w PPE.  Zaczną one obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Jednak pracodawcy będą mieli czas na dostosowanie PPE do znowelizowanych przepisów do  31 grudnia 2026 r.

PPE są jedną z  dobrowolnych form gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Celem nowelizacji przepisów jest uproszczenie zasad prowadzenia PPE przez pracodawców.  Korzystne zmiany mają zachęcić pracodawców do lokowania środków w ramach PPE.

Zmiany w obowiązkach administracyjnych pracodawców związanych z prowadzeniem PPE

Znowelizowane przepisy wprowadzają pewne uproszczenia w obowiązkach pracodawców wynikających z prowadzenia PPE. Chodzi o przeniesienie niektórych obowiązków z pracodawców na instytucje finansowe zarządzające PPE, m.in.:

  • obowiązku sporządzania informacji rocznej dotyczącej realizacji programów PPE przekazywanej corocznie organowi nadzoru KNF oraz
  • obowiązku informowania organu nadzoru o zmianach dotyczących instytucji finansowej zarządzającej PPE.

W związku z tym, że pracodawcy będą mieli mniej obowiązków administracyjnych związanych z przekazywaniem  danych  do KNF, ustawodawca nałożył na nich nowy obowiązek, który dotyczy sporządzania i przesyłania 2 razy w roku (w styczniu i lipcu danego roku) do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie zatrudnionych uczestników PPE i liczbie pracowników zatrudnionych ogółem. Dane te są niezbędne do weryfikacji, czy pracodawcy tworzący PPE w firmach mają prawo do jednoczesnego zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK.

Zniesienie zakazu dobrowolnej składki dodatkowej finansowanej przez uczestnika

Obecnie, jeśli w umowie zakładowej o prowadzenie PPE  widnieje zapis o zakazie finansowania składki dodatkowej przez uczestnika programu, to gromadzenie środków dodatkowych przez uczestnika nie jest możliwe.

Po zmianie przepisów zakaz ten  zostanie całkowicie zniesiony. Ponadto uczestnik PPE będzie mógł finansować dobrowolną składkę, nie tylko z wynagrodzenia, ale również z innych źródeł.

Czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wpłaty środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową oraz zawieranie porozumień

Po zmianie przepisów porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników w sprawie zawieszenia lub czasowego ograniczenia wysokości składki podstawowej do PPE, nie będą już rejestrowane w organie nadzoru KNF.  Pracodawca nie będzie musiał czekać na wydanie przez KNF decyzji administracyjnej   w tej sprawie.  Będzie on jedynie zgłaszał zawarcie takiego porozumienia i przesyłał potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu.

Ponadto możliwy łączny okres ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę w ostatnich 12 miesiącach wydłużono do 6 miesięcy (dotychczas 3 miesiące). Ponadto po okresie zawieszenia lub ograniczenia składki podstawowej pracodawca nie będzie musiał jej uzupełniać za okres tego zawieszenia lub ograniczenia.

Zmiany w okresie wypowiedzenia umowy o prowadzenie PPK przez pracodawcę

Znowelizowane przepisy skracają okres wypowiedzenia z 12 do 6 miesięcy, jeżeli pracodawca jednostronnie podejmie decyzję o likwidacji programu PPE.

Przeniesienie środków PPE do innej instytucji finansowej

Nowe przepisy uregulowały kwestię przenoszenia środków z jednej instytucji zarządzającej PPE do innej. Chodzi o zasady ustalania terminu przeniesienia środków. Dzięki temu instytucja zarządzająca PPE nie będzie mogła przetrzymywać tych środków nadmiernie długo. Ważne jest również to, że uczestnik programu PPE nie poniesie żadnych kosztów czy opłat związanych z przeniesieniem środków.

Doprecyzowano ró także przepisy dotyczące wydawania informacji  dotyczącej  dokonywania transferu środków przez dotychczasową instytucję zarządzającą PPE. Do tej pory taką informację instytucja ta miała obowiązek wystawić w 2 egzemplarzach. Po zmianie,  informacja sporządzana jest dla następnej instytucji zarządzającej PPE oraz dla uczestnika  w formie elektronicznej. Jednak na wniosek uczestnika  informacja może być sporządzona również w formie papierowej.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 3 i art. 6 ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Oprac. Agata Pinzuł