Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Został przesunięty termin w jakim podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Taki obowiązek będzie istniał dopiero od 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. został wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania o transakcjach do KAS, który będzie dotyczył jednak wyłącznie agentów płatniczych.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy umożliwiają przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, zapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Na podatników, którzy nie zapewnią współpracy kasy online z terminalem płatniczym umożliwiającym przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, będzie nakładał karę pieniężną w wysokości 5000 zł. Karę trzeba będzie zapłacić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin ten został przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r.

Tak jak zapowiadało MF zostanie wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych wyłącznie przez agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Nowy obowiązek będzie wynikał z art. 49aa-49ac i art. 278b ustawy o KAS. W okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. agent rozliczeniowy będzie obowiązany do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego.

Informacja, będzie przekazywana za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest przekazywana Pierwsza informacja będzie musiała być przekazana nie później niż do dnia 15 stycznia 2023 r. i obejmować dane za miesiące od lipca do grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  • art. 15, art. 20 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – po wprowadzeniu poprawek przez Senat ustawa została przekazana do Sejmu.

Joanna Dmowska