Do 30 czerwca 2022 r. przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zmiany w zasadach podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Podlegają mu wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA. Zlikwidowana została instytucja tzw. dorozumianego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu tylko na podstawie opłacania składek (bez formalnego zgłoszenia). Wnioski o zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać tylko do 30 czerwca 2022 r.

W 2022 r. nowe zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Od 1 stycznia 2022 r. objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu ZUS ZUA, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało przekazane do ZUS (art. 14 ustawy systemowej). Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w ustawowym terminie, tj. co do zasady 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń. Analogiczna zasada będzie miała zastosowanie do przedsiębiorców wznawiających prowadzenie działalności gospodarczej po jej uprzednim zawieszeniu.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe kończy się:

● od dnia wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało przekazane do ZUS, lub

● od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

W okresie podlegania ubezpieczeniom dobrowolnym, wyznaczonym przez wskazane powyżej daty, płatnik składek jest zobowiązany do rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc trwania tych ubezpieczeń.

Skutki nieopłacenia składki oraz niedokonania zgłoszenia

Nie obowiązuje już zasada, zgodnie z którą nieterminowe opłacenie składek powodowało ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. Nieopłacenie składek w terminie przez:

● osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące,

● duchownych,

● osoby, które nie posiadając tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wniosły o objęcie tymi ubezpieczeniami dobrowolnie,

nie skutkuje już automatycznie wyłączeniem z dobrowolnych ubezpieczeń, do których osoby te dokonały zgłoszenia.

Od stycznia 2022 r. została zlikwidowana instytucja tzw. dorozumianego podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Nie można zostać objętym tym ubezpieczeniem na podstawie tzw. dorozumianego wniosku, tj. wyłącznie w oparciu o fakt opłacenia składki chorobowej, bez złożenia odrębnego zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA.

Joanna Stolarska