Nowe zasady ustalania podstawy oskładkowania kierowcy międzynarodowego

Od 2 lutego 2022 r. kierowca, który wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych cross-trade lub kabotaż na terenie UE, nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów art. 77⁵ § 1 Kodeksu pracy. Ma to z kolei przełożenie na rozliczenia podatkowo-składkowe otrzymywanego wynagrodzenia. Pracownik jest traktowany jak oddelegowany, co oznacza, że musi zarabiać na równi z pracownikiem miejscowym. Do kategorii pracowników delegowanych nie należą natomiast kierowcy w przejazdach tranzytowych oraz bilateralnych (dwustronnych) z i do Polski.

Do kierowcy wykonującego zadania służbowe w przewozach międzynarodowych (w tym bilateralnych) stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy systemowej, dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, tj. rozporządzenie składkowe.

W związku z przekwalifikowaniem – na mocy pakietu mobilności – podróży służbowej na delegowanie kierowcy nie otrzymują już diet ani ryczałtów za noclegi, zwolnionych ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego.

Obecnie zastosowanie ma inne zwolnienie, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia. Zgodnie z nim z podstawy wymiaru składek wyłączona jest część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach dotyczących zagranicznych delegacji pracowników jednostek budżetowych. „Równowartość diet”, o której mowa w tym przepisie, określa się czasem jako dietę hipotetyczną.

Wprowadzono jednak istotne zastrzeżenie – ustalona zgodnie z powyższą zasadą podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie to w 2022 r. wynosi 5922 zł.