Polski Ład 2.0. – rozszerzenie ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4+

Zostanie rozszerzony zakres przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci. Po zmianie do przychodów objętych tymi zwolnieniami z PIT będą należały również zasiłki macierzyńskie.

Zmienione zostaną również przepisy dotyczące sposobu informowania organu podatkowego przez osoby uprawnione do korzystania z PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci o liczbie i danych wychowywanych dzieci. Przed nowelizacją z art. 21 ust. 46 ustawy o PIT wynikało, że podatnik uprawniony do tej ulgi – niezależnie od źródła osiąganych przychodów – po zakończeniu roku, w którym z niej korzystał, miał składać informację według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Ze znowelizowanego brzmienia tego przepisu wynikać będzie, że tego rodzaju informację będą składali tylko podatnicy osiągający przychody inne niż przychody z działalności gospodarczej (czyli np. ze stosunku pracy). Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej, poinformują organ podatkowy o liczbie i danych wychowywanych dzieci w zeznaniu rocznym. Z uwagi na to, że PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2022 r., po raz pierwszy podatnicy będą informowali organ podatkowy o liczbie i danych wychowywanych dzieci przy okazji rozliczenia za 2022 r. Oznacza to konieczność opublikowania nowych wzorów zeznań rocznych PIT. W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 21 ust. 46 ustawy o PIT zmian redakcyjnych wymagał art. 21 ust. 48 ustawy o PIT .

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Przepisy zmienione w tym zakresie będą miały zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że jeżeli w pierwszej połowie 2022 r. przy wypłacie zasiłków macierzyńskich podmiotom uprawnionym do korzystania z:

  • ulgi dla młodych,
  • ulgi na powrót,
  • PIT-0 dla seniora,
  • PIT-0 dla rodzin 4+

– pobrano zaliczki na PIT zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, zostaną one zwrócone w ramach rozliczenia rocznego PIT za 2022 r.

Przygotowanie do zmian

Podmioty wypłacające zasiłki macierzyńskie powinny zapoznać się z nowymi regulacjami. Od 1 lipca 2022 r. przy wypłacie tego rodzaju świadczeń podmiotom uprawnionym do korzystania z:

  • ulgi dla młodych,
  • ulgi na powrót,
  • PIT-0 dla seniora,
  • PIT-0 dla rodzin 4+

– powinny stosować tę ulgę. W ramach każdej z tych ulg kwota zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł rocznie. Przy czym kwoty zwolnień nie sumują się.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154, ust. 46 i ust. 48 ustawy o PIT

  • art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.