Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy przewidują m.in.:

  • zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługującego pracownikowi, który za zgodą sądu przyjął dziecko na wychowanie. Uprawnienia te, co do zasady przysługują obecnie do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Proponowane zmiany wydłużają te uprawnienia do ukończenia przez dziecko 14. roku życia,
  • wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka,
  • wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio województwie.

Inne istotne kwestie zawarte w projekcie ustawy

Ponadto proponowane są zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe oraz wprowadzenie pewnych elementów derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodatkowo projekt ustawy wprowadza jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej