Polski Ład 2.0.: moment ujęcia przez płatnika w kosztach składek na ubezpieczenie społeczne

Od 1 stycznia 2023 r. koszty składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, a więc przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obecnie składki te stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu:

  1. za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (a więc przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych);
  2. następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. i składek należnych od 1 stycznia 2023 r.

Przygotowanie do zmian

Krok 1

Upewnij się, że pracownicy znają nowe zasady rozliczania w kosztach składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika Pracodawcy oraz podmioty prowadzące biura rachunkowe powinni dopilnować, aby zatrudnieni
przez nich pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów zostali zapoznani z nowymi zasadami zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Dzięki temu unikną błędów w tym zakresie.

Krok 2

Sprawdź oprogramowanie płacowe Podatnicy, którzy korzystają z programów komputerowych, powinni upewnić się, że posiadane oprogramowanie zostało zaktualizowane pod tym kątem.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT
● art. 18 ust. 5, art. 40 pkt 3 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.