Możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

Od 01 lipca 2022 wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ale tylko:

  • z podatku liniowego na podatek według skali,
  • z ryczałtu na podatek według skali.

Zmiana z podatku liniowego na podatek według skali

O zmianie należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie w terminie do 2 maja 2023 r. zeznania PIT-36 (jest to zeznanie obowiązujące podatników podatku według skali), w którym zostaną ujęte przychody, koszty i dochód roku 2022. Zapłacone w roku podatkowym zaliczki obliczane w trakcie 2022 r. według zasad właściwych dla podatku liniowego zostaną zaliczone na zaliczki obliczone według skali.

Uwaga: Przeliczenie będzie dotyczyło także składek zdrowotnych (podatnicy podatku liniowego płacą tę składkę w wysokości 4,9 proc. dochodu, zaś podatnicy podatku według skali – w wysokości 9 proc. tego dochodu).

Zmiana z ryczałtu na podatek według skali

Podatnicy, którzy w 2022 r. wybrali opodatkowania przychodów z działalności podatkiem zryczałtowanym, mają możliwość wybrania jednej z dwóch opcji, tj. dokonać zmiany ryczałtu na podatek według skali ze skutkiem na dzień:

  • 1 stycznia 2022 r.
  • 1 lipca 2022 r.

Decyzję o zmianie ryczałtu na podatek według skali ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2022 r. można podjąć po zakończeniu roku. W tym celu, w terminie do 2 maja 2023 r. należy złożyć zeznanie PIT-36, wykazując w nim przychody, koszty i dochód (ew. stratę) z działalności.

Podjęcie takiej decyzji oznacza, że przed złożeniem deklaracji PIT-36, konieczne jest zaprowadzenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której będą wykazywane przychody i koszty

 

Drugie rozwiązanie, to możliwość zmiany ryczałtu na podatek według skali ze skutkiem na dzień 1 lipca 2022 r.

Ministerstwo Finansów przyjęło  korzystną dla podatników interpretację, uznając, że prawo do rezygnacji z ryczałtu ma każdy podatnik objęty w 2022 r. tą formą opodatkowania.

Zgodnie z powyższym, wybór tej opcji, czyli zmiana ryczałtu na podatek według skali ze skutkiem na dzień 1 lipca 2022 r. skutkuje tym, że za styczeń-czerwiec będzie pozostawione rozliczenie ryczałtowe, zaś za lipiec-grudzień należy rozliczać się według skali.

Konsekwencją wyboru tej opcji jest:

  • opłacanie składek zdrowotnych począwszy od lipca 2022 r. w wysokości 9 proc. dochodu,
  • możliwość skorzystania z pełnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz pełnej kwoty I progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł (czyli dopiero po przekroczeniu 30 tys. dochodu będzie naliczany podatek 12 proc., zaś dopiero po przekroczeniu 120 tys. od nadwyżki ponad tę kwotę będzie naliczany podatek 32 proc.). Na uwadze należy tu mieć to, że opodatkowanie według skali obejmuje nie tylko dochody z działalności gospodarczej, ale także m.in. z umowy o pracę, zlecenia, zasiłków czy emerytury,
  • konieczność złożenia dwóch zeznań rocznych (PIT-28 oraz PIT-36),
  • prowadzenia dwóch ewidencji księgowych: ewidencji przychodów za okres 01.01-30.06.2022 r. oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres 01.07-31.12.2022 r.

Uwaga: O wyborze tej formy opodatkowania należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy nie przewidują składania tego zawiadomienia poprzez zmianę wpisu w CEIDG. Ostateczny termin mija 22 sierpnia 2022 r. Rezygnacja z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej zgłoszona do 22 sierpnia 2022 r. dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w kolejnym roku wybierze inną formę opodatkowania.

Przykładowy wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania według skali od 1 lipca 2022 r.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265) oświadczam, że rezygnuję z opodatkowania przychodów osiągniętych  z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Terminy w jakich można dokonać zmiany formy opodatkowania w roku 2023 :

-do 20 lutego (jeśli pierwszy przychód będzie w styczniu)

-do 20-go dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności gospodarczej w  roku podatkowym,

-do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne czy też z ryczałtu na zasady ogólne, poprzez złożenie zeznania PIT-36, nie spowoduje zmiany formy opodatkowania na 2023 r. – czyli w 2023 r. obowiązującą formą opodatkowania będzie podatek liniowy lub w dalszym ciągu ryczałt , chyba że w odpowiednim czasie zostanie złożony wniosek w CEIDG z wyborem podatku według skali lub ryczałtu. Jedynie rezygnacja z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej zgłoszona do 22 sierpnia 2022 r. dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w kolejnym roku wybierze inną formę opodatkowania.

Podstawa prawna: