STAWKI RYCZAŁTU

Usługa Stawka ryczałtu

 

Usługi administracyjne 8,5%
z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6–8 tabeli 8,5 %
ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom PKWIU 84.25.11.0 8,5 %
ze świadczenia usług w zakresie edukacji (w tym nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, ryczałt) dział 85 8,5 %
ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury dział 91 8,5 %
z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego 8,5 %
prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu 8,5 %
prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy 8,5 %
otrzymanych z tytułu odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej 8,5 %