Rozliczenie podatkowe ulgi na prototyp

Od 2022 r. podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi tzw. ulgi na prototypy  (art. 18ea ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kwoty podlegające odliczeniu w ramach ulgi na prototyp

Przedsiębiorcy w ramach ulgi mogą odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30 proc. kosztów produkcji prototypu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10 proc. dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Ulgę rozliczamy od przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Przykład: Przedsiębiorca zajmuje się produkcją urządzeń do przemysłu precyzyjnego. Przedsiębiorca w 2022 r. opracuje i wybuduje prototyp nowego produktu, który zostanie wprowadzony na rynek. Wydatki na wprowadzenie nowego produktu (prototypu) wynoszą 100 tys. zł. W związku z tym przedsiębiorca poza zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów kwoty 100 tys. zł będzie mógł  dodatkowo odliczyć (od podstawy obliczenia podatku lub podstawy opodatkowania) w ramach ulgi na prototyp kwotę 30 tys. zł czyli 30 proc. z kwoty 100 tys. zł.

Ważne!

Uregulowania dotyczące ulgi na prototyp mają zastosowanie tylko do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

Wydatki, jakie można rozliczyć w ramach ulgi

Przepisy ustawy zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzeniu go na rynek.

Powyższe koszty to poniesione przez podatnika wydatki na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, na nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Natomiast do kosztów kwalifikowanych dotyczących wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się m.in. badania, ekspertyzy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacje, znaki CE, znaki bezpieczeństwa. Ponadto do kosztów kwalifikowanych zaliczamy koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem zezwolenia na obrót lub inne obowiązki dokumentacyjne lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania, a także koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia, badania cyklu życia produktu, systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Ważne!

Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy.

Co istotne, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek  musimy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione.

W sytuacji jednak, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu odliczeń – ma prawo do odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Na podstawie art. 16 ust.1 pkt 48 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku jednak skorzystania z ulgi na prototyp powyższe wyłączenie nie ma zastosowania na podstawie art. 18ea ust. 8 ustawy o CIT. Czyli skorzystanie z ulgi w żaden sposób nie wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych.

 

 

Podstawa prawna: