Ograniczenia płatności gotówkowych – odroczone

1 stycznia 2023 r. miały wejść w życie przepisy ograniczające możliwość dokonywania transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B) jak i transakcjach z konsumentami. Uchwalona 5 sierpnia 2022 r. nowelizacja przesunęła termin wejścia w życie tych ograniczeń na 1 stycznia 2024 r.

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach B2B

Obecnie, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Od 1 stycznia 2023 r. limit ten miał być obniżony do 8 000 zł. Nowelizacja uchwalona 5 sierpnia 2022 r. przesunęła termin wprowadzenia obniżonego limitu transakcji gotówkowych na 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach z konsumentami

Obecnie nie ma przepisu, który zobowiązywałby konsumentów do dokonywania płatności bezgotówkowych. W relacjach z konsumentami nie obowiązuje też żaden limit transakcji dokonywanych gotówkowo. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w ramach ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład.

Zgodnie z przepisami tej ustawy od 1 stycznia 2023 r. miał wejść w życie obowiązek dokonywania przez konsumentów płatności bezgotówkowych (płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego), jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty (na potrzeby tego przepisu transakcje w walutach obcych ma być przeliczana na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Nowelizacja uchwalona 5 sierpnia 2022 r. przesunęła termin wejścia w życie tego obowiązku na 1 stycznia 2024 r.

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli nadal przyjmować od klientów (konsumentów) płatności gotówkowe – niezależnie od wartości transakcji – do końca 2023 roku. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. powinni zacząć stosować ograniczenie wartości transakcji gotówkowych w relacjach z konsumentami.

Źródło:

ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Oprac. Ewa Sławińska