Pracodawcy dowiedzą się od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK

Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że nie mogą być za niego dokonywane wpłaty do PPK. Od 21 listopada br. PFR poinformuje o tym – za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – wszystkich pracodawców.

Zakończenie oszczędzania w PPK

Decyzja uczestnika PPK o rozpoczęciu wypłat po osiągnięciu 60. roku życia oznacza zakończenie oszczędzania w PPK. W takiej sytuacji wpłaty do PPK – zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o PPK – nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane. Pracodawca o złożeniu wniosku o taką wypłatę, dowiaduje się od instytucji finansowej, do której taki wniosek wpłynął. Instytucja finansowa o jego złożeniu informuje jednak tylko pracodawcę, z którym ma zawartą umowę o zarządzanie PPK

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o PPK nie pozwalają na przekazanie informacji o rozpoczęciu wypłat przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60. roku życia – innym pracodawcom, którzy odprowadzają za niego wpłaty do PPK. Dzięki zmianom ustawy o PPK od 21 listopada br. stanie się to możliwe.

Nowe zasady informowania o rozpoczęciu wypłat

Po zmianie ustawy, instytucja finansowa informować będzie nie o złożonym przez uczestnika PPK wniosku, tylko o rozpoczęciu wypłaty środków uczestnika PPK. Taką informację przekaże ona nie tak jak dotychczas tylko pracodawcy, z którym ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, ale także PFR. PFR za pomocą systemu ewidencji PPK, niezwłocznie poinformuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK.

Wskazane wyżej instytucje finansowe, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji o rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, poinformują pracodawców, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu tej wypłaty.

Niezależnie od tego ile rachunków PPK posiada uczestnik PPK, rozpoczęcie wypłaty z jednego z nich powoduje, że także na pozostałe nie mogą być dokonywane wpłaty do PPK.

Brak wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 97 ust. 3 ustawy o PPK, po otrzymaniu informacji od instytucji finansowych o rozpoczęciu przez pracownika wypłat:

  • podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do instytucji finansowej;
  • dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.

Wcześniejsze brzmienie ustawy, mówiło o niedokonywaniu wpłat oraz nieprzekazywaniu dopłaty rocznej. Ustawodawca doprecyzował omawianą regulację, aby ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. W zmodyfikowanym art. 97 ust. 3 ustawy o PPK przyjęto, że podmioty zatrudniające nie obliczają, nie pobierają i nie dokonują wpłat. Wprost też zostało wskazane, że oprócz dopłaty rocznej także wpłaty powitalne nie są przekazywane.

Źródło: www.mojeppk.pl