Zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym – kiedy jest możliwa

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną zasadniczo chroniony jest zarówno przed wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, jak i przed wypowiedzeniem zmieniającym. Jednak zakres ochrony przed jednostronną zmianą warunków zatrudnienia jest węższy. Możliwe jest bowiem złożenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym np. w ramach zwolnień grupowych lub ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu pracy). Regulacji tej nie stosujemy w przypadku uzyskania przez pracownika w wieku przedemerytalnym prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Analogicznie zasady dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę stosuje się również do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 Kodeksu pracy). Jednak w tym zakresie przepisy przewidują wyjątki wskazane w tabeli poniżej. Przypadki, kiedy jest możliwa zmiana warunków zatrudnienia pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej, przedstawiamy w tabeli poniżej.

Tabela. Zmiana warunków umowy o pracę pracownika w wieku przedemerytalnym

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę – wiek przedemerytalny

Kodeks pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych

Dopuszczalne w przypadku:

  • uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 Kodeksu pracy)
  • upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 Kodeksu pracy)
  • jeżeli stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik. Dopuszczalne jedynie wypowiedzenie warunków wynagradzania (art. 43 pkt 1 Kodeksu pracy)
  • jeżeli stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy)

Dopuszczalne w ramach:

  • zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika (przy zwolnieniach grupowych z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1 Kodeksu pracy, a zatem dopuszczalne jest również wypowiedzenie definitywne) (art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ustawy o zwolnieniach grupowych)
  • zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o zwolnieniach grupowych)