Odwołanie stanu epidemii wpływa na limity zwolnień podatkowych świadczeń z zfśs dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 16 maja 2022 r. odwołano w Polsce stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. odwołanie stanu epidemii wpłynie na limit zwolnienia podatkowego, o którym mowa w pytaniu.

W Polsce stan epidemii COVID-19 został odwołany 16 maja 2022 r. (§ 1 rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). W jego miejsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego (§ 1 rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Wyłączenia podatkowe świadczeń finansowane z zfśs

Ustawodawca z uwagi na pandemię koronawirusa postanowił czasowo podwyższyć roczne limity kilku podatkowych zwolnień przedmiotowych. Jeden z limitów dotyczy świadczeń pracowniczych finansowanych z zfśs.

Dzięki modyfikacji w tym zakresie podniesiono z 1000 zł do 2000 zł kwotę wyłączenia z opodatkowania dotyczącego wartości otrzymanych przez pracownika – w związku z działalnością socjalną pracodawcy – rzeczowych świadczeń (za wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi) oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, pokrytych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych.

Podwyżka ta obowiązuje w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52l pkt 3 updof).

Obowiązywanie limitów zwolnień z podatku

Z uwagi na powyższe do 31 grudnia 2023 r. limit zwolnienia podatkowego świadczeń finansowanych z zfśs będzie wynosił w skali roku 2000 zł. Po tym dniu wróci on do poziomu 1000 zł.

Tabela. Okres obowiązywania limitów zwolnień z podatku podwyższonych na podstawie art. 52l updof

Świadczenia objęte limitem Podstawa prawna Limit w „podstawowej” wysokości

(w skali roku)

Limit

Podwyższony (w skali roku)

Data obowiązywania limitu podwyższonego
zapomogi inne niż te wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof (czyli inne niż otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji art. 21 ust. 1 pkt 9a updof 1000 zł 3000 zł 31 grudnia 2022 r.
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o pdof (te inne źródła to fundusz socjalny, zfśs, fundusze związków zawodowych lub wskazane w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra) art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) updof 6000 zł 10 000 zł 31 grudnia 2022 r.
wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń (za wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi) oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych art. 21 ust. 1 pkt 67 updof 1000 zł 2000 zł 31 grudnia 2023 r.
dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie – dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowane z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o pdof (te inne źródła to fundusz socjalny, zfśs lub wskazane w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra) art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) updof 2000 zł 3000 zł 31 grudnia 2023 r.

Mariusz Pigulski