Druga rata odpisu na ZFŚS do 30 września

30 września 2021 r. mija termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS.

Do 30 września 2022 r. pracodawcy powinni przekazać na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) niewpłaconą w pierwszej racie część odpisów i zwiększenia fakultatywne. Termin przekazania pierwszej raty, stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów, minął 31 maja 2022 r.

Odpisy i zwiększenia na zfśs w 2022 r.

Podstawa naliczania odpisów na ZFŚS w 2022 r.

1.01.2022. – 31.12.2022.

4434,58 zł

Odpis podstawowy w 2022 r.

Na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach

37,5%

1662,97 zł

Na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych

50%

2217,29 zł

Na pracownika młodocianego w I roku nauki

5%

221,73 zł

Na pracownika młodocianego w II roku nauki

6%

266,07 zł

Na pracownika młodocianego w III roku nauki

7%

310,42 zł

Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu w 2022 r.

Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, można zwiększyć fundusz o 6,25%

277.16 zł

Na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną, można zwiększyć fundusz o 6,25%

277,16 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

332,59 zł

Wpłaty dokonują pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia ZFŚS. Są to pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Wpłaty dokonują też pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – na wniosek organizacji związkowej.

Podstawa prawna

art. 3, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 923

art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

Oprac. Tomasz Kowalski