Wyższy limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

W 2023 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. Wyniesie on 9 654 000 zł. W 2022 r. limit ten wynosi 9 188 000 zł.

Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 3 października 2022 r. wyniósł 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022). Zatem limit przychodów za 2022 r., decydujący o statusie małego podatnika w 2023 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro = 9 654 400 zł, co w zaokrągleniu do 1000 zł daje kwotę 9 654 000 zł.

Przypominamy, że mali podatnicy w związku z nabyciem środka trwałego zaliczanego do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie. W 2022 r. łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 230 000 zł. W 2023 r. limit ten wyniesie 241 000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1967

  • art. 4a pkt 10 i art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1967

Oprac. Katarzyna Wojciechowska