Kto będzie mógł rozliczać kwartalnie VAT w 2023 r.

Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2023 r. oraz prawie do rozliczeń kwartalnych przez spółki rozliczające się według estońskiego CIT. Do przeliczenia w 2022 r. przyjmujemy kurs z 3 października 2022 r., który wyniósł 4, 8272 zł za euro. Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwoty limitów na 2023 r. również są wyższe. Więcej podatników może korzystać z kwartalnego rozliczenia.

Kwartalnie może rozliczać się mały podatnik oraz spółki, które nie mają tego statusu, ale opodatkowują swoje dochody według estońskiego CIT. Natomiast z kasowego rozliczenia mogą korzystać tylko mali podatnicy.

Zmiany VAT 2023 Obecnie podstawowy limit dla małego podatnika VAT wynosi 1 200 000 euro. W projekcie SLIM VAT3 przewidziano podwyższenie tego limitu do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dochodowych. Prace nad tym projektem są jednak dopiero w fazie początkowej, więc trudno ocenić, czy nowy limit będzie obowiązywał od początku 2023 r.

Rozliczenie kwartalne w 2023 r.

Kiedy podatnik posiada w 2023 r. status małego podatnika Kiedy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, ma status małego podatnika w 2023 r. Kiedy podatnik rozliczający dochody według estońskiego CIT może rozliczać VAT kwartalnie w 2023 r.
wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro* albo kwoty 9 654 000 dla limitu 2 000 000 euro* (jeśli przepisy wejdą w życie) kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 217 000 odpowiadającej równowartości 45 000 euro* wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 19 309 000 odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro*

Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.