Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej „z urzędu” dla przedsiębiorców

Płatnicy składek którzy nie przekazują w terminie miesięcznych informacji o dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej (ZUS DRA, ZUS RCA) muszą liczyć się z tym że ZUS przypisze im ten dochód (przychód) z urzędu jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Dotychczas wszystkim płatnikom ZUS przypisywał kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego. Po zmianie wysokość tej podstawy uzależniona będzie od formy opodatkowania.

Nowelizacja ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przewiduje zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy nie przekażą w terminie (lub wcale) za dany miesiąc informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej.  W takim przypadku ZUS ustali za ten miesiąc przypis podstawy wymiaru składki zdrowotnej z urzędu w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego – dla przedsiębiorcy rozliczającego podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego lub od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,- dla przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota składki zdrowotnej ustalona od powyższej podstawy wymiaru może ulec zmianie w wyniku kontroli lub w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego .

Obecnie dla przedsiębiorcy rozliczającego się w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanej, podstawą wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej w sytuacji  gdy nie przekaże on za dany miesiąc informacji o wysokości dochodu z działalności gospodarczej jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Tymczasem minimalna podstawa zdrowotna dla tej formy opodatkowania wynosi właśnie 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Stąd konieczność poprawienia niespójności regulacyjnej. Różnica w wysokości podstawy składki zdrowotnej może prowadzić do niekorzystnych dla przedsiębiorcy konsekwencji, co w rozliczeniu rocznym może spowodować różnicę w składce zdrowotnej konieczną do dopłaty przez przedsiębiorcę.

Zmiany mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło:  ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Oprac. Agata Pinzuł