Dziedziczenie i wspólność majątkowa w PPK

Oszczędności gromadzone w PPK są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik programu może wskazać osoby, które otrzymają te środki po jego śmierci. Zgromadzone oszczędności są także brane pod uwagę w przypadku podziału majątku.

Każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej i móc korzystać ze zgromadzonych środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób dziedziczone są oszczędności w PPK oraz co dzieje się z nimi w przypadku rozwodu.

Wskazanie osoby uprawnionej

Jeśli uczestnik PPK chce wskazać osobę uprawnioną do otrzymania środków z PPK po jego śmierci, oświadczenie w tej sprawie powinien złożyć, w formie pisemnej, instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK. Tekst takiego oświadczenia można np. pobrać z panelu w rachunku PPK. Aby jednak zostało uwzględnione, trzeba je podpisać i przesłać na podany adres.

Można wskazać dowolną osobę fizyczną. Może to być zarówno członek rodziny, jak też osoba zupełnie niespokrewniona. Można także podzielić zgromadzone oszczędności między kilka osób i określić udziały tych osób w dziedziczonych środkach. Jeśli wskaże się kilka osób, ale nie określi, w jakich udziałach mają one otrzymać środki z PPK, otrzymają je w równych częściach. Wskazanie, kto otrzyma środki z rachunku PPK, można zmieniać dowolną ilość razy. I najważniejsze: dziedziczy się całe zgromadzone w PPK oszczędności, bez żadnych pomniejszeń!

Brak wskazania osoby uprawnionej

Jeśli nie wskaże się osób uprawnionych do otrzymania oszczędności z PPK, zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych, wskazanych w kodeksie cywilnym. W przypadku prowadzenia rachunku PPK przez zakład ubezpieczeń, osobami uprawnionymi (jeżeli uczestnik nie wskazał uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia) będą członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym, czyli umowa o prowadzenie PPK, może jednak przewidywać inną kolejność.

Wspólność majątkowa

W przypadku, gdy uczestnik programu pozostaje w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych środków, objętych małżeńską wspólnością majątkową, trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała część środków zostanie rozdysponowana zgodnie ze wskazaniem. Oczywiście, można wskazać małżonka jako osobę uprawnioną, co spowoduje, że otrzyma całość środków.

Wspólność majątkowa w PPK ma również znaczenie w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Ponieważ środki, gromadzone w PPK, są własnością prywatną, są brane pod uwagę przy podziale majątku. Dotyczy to wyłącznie tych środków, które wpłynęły na rachunek (rachunki) PPK, począwszy od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Mogą one być przelane w formie transferu między rachunkami PPK byłych małżonków. Jeśli natomiast były małżonek uczestnika PPK nie posiada rachunku PPK, przypadające mu środki w wyniku podziału majątku podlegają zwrotowi w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej. Wybór zależy od byłego małżonka uczestnika PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl