Podatnik w wieku do 26 lat zapłaci podatek po przekroczeniu 115 528 zł

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Zatem podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku, czyli powyżej 115 528 zł (odpowiedź resortu finansów na interpelację nr 36311).

W pierwotnym kształcie zwolnieniem objęte były przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. katalog przychodów, które w ramach ulgi dla młodych podlegają zwolnieniu został poszerzony o przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich) oraz stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Obecnie katalog przychodów obejmuje również zasiłki macierzyńskie, o których mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie to ograniczone jest limitem kwotowym wynoszącym 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia ww. przychody młodego podatnika podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym. Warto zauważyć, iż obecnie kwota wolna wynosi 30 000 zł, a wysokość progu podatkowego, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku została podniesiona do 120 000 zł.

Poniżej tej kwoty dochody podatnika podlegają opodatkowaniu 12% stawką podatku, wprowadzoną od 1 lipca 2022 r., lecz mającą zastosowanie do dochodu za cały 2022 r. (wynikającą z ustawy zmieniającej ustawę o pdof).

Powyższe oznacza, że podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do owej nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Innymi słowy podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 zł) i kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), która to zsumowana kwota wynosi 115 528 zł. Ponadto limit zwolnienia w ramach ulgi dla młodych jest tożsamy z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. pozostałymi tzw. zerowymi PIT tj. ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów. Co więcej, limit ten jest wspólny w sytuacji gdy podatnik korzysta z więcej niż jednego zwolnienia.

Źródło: www.sejm.gov.pl