Czy sfinansowanie okularów pracownikowi pomiędzy okresowymi badaniami kontrolnymi korzysta ze zwolnienia składkowego

Pracownik, zatrudniony przy komputerze przez ponad połowę obowiązującego go czasu pracy, 1,5 roku temu uzyskał dofinansowanie kosztu zakupu okularów w kwocie 1000 zł. Okulary zostały mu zlecone przez lekarza okulistę w trakcie okresowych badań lekarskich. Pracownik zauważył, że jego wzrok uległ pogorszeniu, i poprosił pracodawcę o skierowanie na dodatkowe badanie okulistyczne. Skierowanie zostało wystawione, a w wyniku kontroli lekarskiej pracownik otrzymał zalecenie zmiany okularów. Czy w takiej sytuacji sfinansowanie nowych okularów będzie zwolnione ze składek ZUS?

Tak. Kwota refundacji okularów w przedstawionej sytuacji nie stanowi podstawy wymiaru składek, jeśli konieczność zmiany okularów wynika z dodatkowego badania okulistycznego przeprowadzonego na wniosek pracownika – nawet jeśli posiada on jeszcze ważne badania lekarskie.

Do niedawna ZUS uznawał, że dodatkowe badania okulistyczne przeprowadzone na wniosek pracownika, który posiada jeszcze ważne badania lekarskie, nie mieszczą się w pojęciu „profilaktycznej opieki zdrowotnej”. Tym samym pracodawca nie mógł w takiej sytuacji skorzystać ze zwolnienia składkowego, finansując okulary korekcyjne.

Wykładnia ta uległa zmianie.

Obecnie ZUS wskazuje (poradnik Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników. Poradnik dla pracodawców i pracowników), że w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Lekarz może przeprowadzić dodatkowe badania we wskazanych przypadkach oraz w sytuacji, gdy stwierdzi, że jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika. Kwota refundacji okularów nie stanowi podstawy wymiaru składek, jeśli konieczność zakupu okularów wynika z badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz dodatkowych badań okulistycznych przeprowadzonych na wniosek pracownika – nawet jeśli posiada on jeszcze ważne badania lekarskie.

Wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. W przepisach nie została określona minimalna ani maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na zakup okularów lub ich dofinansowanie, ani okres, po upływie którego można ponownie ubiegać się o zakup okularów lub dofinansowanie z tego tytułu. Tę kwestię pracodawca ustala w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu.

Joanna Stolarska