Od 1 grudnia wyższe wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenie pracowników młodocianych

Od 1 grudnia 2022 r. zwiększą się z wpłaty pracodawców na PFRON. Jest to konsekwencja zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2022 r. Podwyżka tego wskaźnika jest też przyczyną zwiększenia wynagrodzenia pracowników młodocianych.

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło do 6480,67 zł.

Na skutek wyższego przeciętnego wynagrodzenia wzrosną miesięczne wpłaty na PFRON w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Wpłaty wnoszone są przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga 6%. Wpłatę stanowi iloczyn 2634,39 zł (kwoty stanowiącej 40,65% przeciętnego wynagrodzenia) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Konsekwencją wzrostu przeciętnego wynagrodzenia będzie też wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. W zależności od roku nauki wynagrodzenie młodocianego wynosi 5%, 6% lub 7% przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianego wyniesie zatem:

  • w I roku nauki: 324,03 zł,
  • w II roku nauki: 388,84 zł,
  • w III roku nauki: 453,65 zł.

Podstawa prawna:

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. – M.P. z 2022 r. poz. 1085

art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.

§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.

Oprac. Tomasz Kowalski