Zmiany 2023 – Zmiana zasad prowadzenia ewidencji przez grupy VAT

Członkowie grupy VAT będą musieli prowadzić ewidencję czynności dokonywanych na rzecz innych członków grupy, czyli niepodlegających VAT. W okresie od 1 stycznia 2023 r.do 30 czerwca 2023 r. będą mieli obowiązek przekazywania jej tylko na żądanie organu podatkowego. Obowiązek ten będzie trzeba wykonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

Od rozliczenia za lipiec 2023 r. taka ewidencja nie będzie dostarczana do urzędu na żądanie organu, ale co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Będzie ona musiała zawierać dane dotyczące:

1) rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT;

2) członków grupy VAT, na rzecz których dokonano czynności przez innych członków grupy VAT;

3) dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.

Przygotowanie do zmian

Członkowie grupy VAT będą przesyłać ewidencję w formacie JPK. Dlatego muszą zaktualizować swoje oprogramowanie, aby mogli przesyłać taką ewidencję do US.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 109 ust. 11g i 11h ustawy o VAT