Zmiany 2023 – Zmiany w umowach na czas określony

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, przewiduje też zmiany w umowach na czas określony. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca to wypowiedzenie. Ponadto również w przypadku takich umów konieczne będzie zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie tej umowy.

Nowelizacja przewiduje, że w razie ustalenia, iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – będzie orzekał o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Obecnie w takim przypadku można wnioskować jedynie o odszkodowanie. Nie ma możliwości wystąpienia o przywrócenie do pracy.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Zgodnie z regulacjami przejściowymi w przypadku umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Nie trzeba zatem tych umów uzupełniać o przyczynę wypowiedzenia czy przeprowadzać konsultacji wypowiedzenia z organizacją związkową.

Przygotowanie do zmian

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących umów na czas określony wymaga od pracodawców następujących działań:

Krok 1. Przeanalizuj przed wejściem w życie nowelizacji, czy chcesz wypowiedzieć jakąś umowę na czas określony.

Jeżeli pracodawca chce wypowiedzieć umowę na czas określony, powinien to zrobić przed wejściem w życie omawianej nowelizacji Kodeksu pracy. Wówczas nie będzie musiał podawać przyczyny wypowiedzenia ani konsultować go ze związkami, jeżeli takie działają w zakładzie pracy. Po wejściu w życie zmian będzie to konieczne.

Krok 2. Po wprowadzeniu zmian pamiętaj o uzasadnieniu wypowiedzenia umowy na czas określony i powiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia organizacji związkowej.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 1 pkt 10-12, art. 23 projektu z 25 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw