JEDNORAZOWA AMORTYZACJA KIM JEST MAŁY PODATNIK PIT ORAZ CIT

Jednorazowa amortyzacja jest dostępna dla małych podatników PIT oraz CIT. Określenie kogo można zaliczyć do tej grupy również wymaga uwzględnienia kursu euro z 1 października poprzedniego roku.

Mały podatnik PIT lub CIT jest ograniczony limitem –  wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia tego limitu na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.