Zakup środka trwałego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej udokumentuj dowodem księgowym w postaci umowy kupna-sprzedaży

Spółka zamierza kupić od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej środek trwały (szlifierka podłogowa) w cenie blisko 20 000 zł. Jak udokumentować i zaewidencjonować ten zakup w księgach rachunkowych? Czy będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w sytuacji, gdy zakup ten opłacimy gotówką?

Dowodem księgowym stwierdzającym dokonanie zakupu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest umowa kupna sprzedaży z tą osobą. Umowa ta musi spełniać jednak warunki określone w ustawie o rachunkowości pozwalające uznać ją za dowód księgowy. Ewidencja zakupu środka trwałego w księgach rachunkowych odbywa się na zasadach ogólnych. Uregulowanie gotówką kwoty ponad 15 000 zł nie wpływa w tym przypadku na podatkową możliwość uznania kosztów odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów.