Obligacje BGK i PFR wyłączone z podatku bankowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt zakłada m.in., że dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w efekcie rosnących cen energii i inflacji nie będą ograniczone stabilizującą regułą wydatkową (SRW) w 2022 roku. Zmiana ta odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej. Papiery wartościowe, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Są to m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR.

Dodatkowe kategorie wydatków wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w efekcie rosnących cen energii i inflacji, które nie będą ograniczone SRW w 2022 r. dotyczą:

  • wsparcia podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
  • wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji,
  • finansowania sił zbrojnych.

W celu zapewnienia przejrzystości działań kwota ww. wydatków zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022.

Nieuwzględnianie w 2022 r. w limicie wynikającym ze stabilizującej reguły wydatkowej ww. wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej. Wejście w życie projektowanej zmiany pozwoli na prowadzenie w 2022 roku polityki gospodarczej zgodnej z zaleceniami Rady Unii Europejskiej na 2022 r. Zaleca ona zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i  przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie.

Przyjęte rozwiązanie jest również zgodne z kamieniem milowym KPO dotyczącym stabilizującej reguły wydatkowej (A3G). Zastąpi ono rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r. ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków ustalonego w ustawie budżetowej wyłączone zostać miały na 2022 i 2023 r. poniesione ponad limit wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo projekt przewiduje, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa. Chodzi np. o emisję obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

Rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo). Opodatkowanie obligacji ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa podatkiem od niektórych instytucji finansowych oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez emitujące je podmioty (Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju S.A.) o wysokość tego podatku. W efekcie koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

Przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego wskazuje na niedostateczną efektywność, przejrzystość i płynność w obszarze kluczowych segmentów rynku kapitałowego obejmujących m.in. transakcje repo. Dlatego wprowadzenie wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości aktywów wynikających z transakcji odkupu (transakcji repo) będzie sprzyjać znacznemu zwiększeniu wolumenu transakcji zawieranych w transparentnych, zapewniających najlepsze wykonywanie zleceń.

Źródło: Ministerstwo Finansów