Jakie obowiązki BHP są wyłączone przy pracy zdalnej?

Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w KP w zakresie BHP, z wyłączeniem pewnych przepisów. Za co więc pracodawca nie odpowiada przy pracy zdalnej pracownika? Nie odpowiada za sytuacje przewidziane w następujących przepisach:

 • art. 208 § 1 KP (współpracy pracodawców, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców)
 • art. 2091 KP (np. wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, zapewniania środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach)
 • art. 212 pkt 1 i 4 KP (dotyczących organizowania stanowiska pracy, dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem)
 • art. 213 KP (pracodawca nie jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • art. 232 KP (dotyczących zapewniania pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych)
 • art. 233 KP (dotyczących zapewniania odpowiednich urządzeń sanitarnych i dostarczania środków higieny osobistej)
 • art. 214 KP (pracodawca nie jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca nie jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy). 

To wyłączenie najbardziej dziwi, ponieważ przez ten przepis można rozumieć do podstawowych obowiązków pracodawców, związanych z właściwym utrzymaniem pomieszczeń pracy, należy zaliczyć w szczególności zapewnienie:

 1. urządzeń utrzymujących odpowiednią temperaturę, która w normalnych warunkach nie powinna być niższa niż 14°C (wyjątki mogą być stosowane, w przypadku gdy procesy technologiczne uniemożliwiają zapewnienie takiej temperatury), zaś w pomieszczeniach biurowych 18°C (zgodnie z wyr. NSA w Białymstoku z 20.9.2001 r., SA/Bk 75/01) odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną);
 2. odpowiedniego oświetlenia naturalnego i sztucznego, przy czym w pomieszczeniach pracy stałej powinno być zagwarantowane oświetlenie światłem dziennym. Jeżeli pracodawca nie może tego zapewnić, powinien uzyskać zgodę na wyłączne oświetlenie elektryczne od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy;
 3. właściwej, ze względu na specyfikę pracy, wymiany powietrza;
 4. zabezpieczeń przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pyłami, promieniowaniem, wilgocią;
 5. zabezpieczeń przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami.