Nowelizacja Kodeksu pracy: Pracownicy będą mogli żądać zmian na lepsze

Z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy może wystąpić pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy na podstawie:

 • umowy o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania lub
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Wniosku takiego nie może natomiast skutecznie złożyć pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w przypadku, gdy:

 • zmiana pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy lub jego części, w której zatrudniony był ten pracownik, na obecnego pracodawcę, lub
 • z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy przysługuje pracownikowi jednorazowo w ciągu każdego roku kalendarzowego.

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy przepisy znowelizowanego Kodeksu przyznają pracodawcy termin jednego miesiąca. Odpowiedź – w postaci papierowej lub elektronicznej – na wniosek pracownika jest obowiązkowa. Udzielając odpowiedzi pracodawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika.

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przyczynie odmowy.

Wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy nie może stanowić:

 • przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo
 • przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

Wniosek taki może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.