Od 2023 roku najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem

Jak się okazuje rok 2022 jest ostatnim, kiedy to osoby prywatne mają możliwość rozliczać wynajem na zasadach ogólnych, bowiem wraz z 1 stycznia 2023 roku kończy się okres „dostosowywania się” do nowych przepisów i opodatkowanie będzie naliczane w oparciu o zasady ryczałtu ewidencjonowanego. To właśnie ryczałt będzie jedyną dostępną formą dla prywatnego wynajmu mieszkania.

Wynika to z tego, że na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym już od 1 stycznia 2022 r.) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Tylko na mocy przepisów przejściowych Polskiego Ładu, czyli na podstawie art. 71 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) – Dz. U. poz. 2105 z późn. zm. utrzymano możliwość opodatkowania najmu prywatnego w 2022 roku także podatkiem dochodowym od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej PIT.

Zgodnie bowiem z tym przepisem przejściowym:
Art. 71.
1. Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Kiedy powstaje przychód z najmu prywatnego?

Jak się okazuje przychody z tytułowego najmu prywatnego powstają w momencie, kiedy przekazane zostaną pieniądze do wynajmującego. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że oprócz należności pieniężnych, do przychodu zalicza się również wartość otrzymanych przez niego z tytułu najmu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.  Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT.

W przypadku podatników VAT, którzy otrzymują przychody z najmu prywatnego wysokość przychodu stanowi kwota czynszu pomniejszona o podatek VAT.

Czy trzeba zgłaszać najem prywatny? Jak Urząd Skarbowy sprawdza wynajem?

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach posiadanie mieszkania pod wynajem jest bardzo dobrym źródłem przychodów, które należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu uiszczania odpowiednich podatków z tytułu osiąganego dochodu.

Sam fakt podpisania umowy najmu nie wymaga dokonania zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Wyjątek stanowi jedynie umowa najmu okazjonalnego, w której przypadku należy pamiętać o konkretnych terminach ustanowionych w przepisach podatkowych. Tak więc zgłaszając ową umowę pierwszy raz, należy tego dokonać do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym osiągnięto pierwszy dochód.

Zgłoszenie umowy najmu musi zostać zgłoszone, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe wymogi, a więc:

– celem wynajmu danej nieruchomości jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,

– brak zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu,
– właścicielem mieszkania jest wynajmujący.

Aby móc konsekwentnie sprawdzać tytułowy najem prywatny, Urząd Skarbowy posiada coraz to nowsze technologie, które umożliwiają bardzo szybko namierzyć działania niezgodne z prawem. Wszelkiego rodzaju systemy komputerowe zostały opracowane w taki sposób, aby móc sprawnie przeprowadzać analizę informacji w zakresie przelewów i rozmów telefonicznych. Z doświadczenia wielu osób wiemy, że często można spotkać się z sytuacją szantażu ze strony najemcy jeśli dany fakt nie zostanie zgłoszony do US. Tak czy inaczej statystyki z roku na rok są coraz bardziej optymistyczne, gdyż powoli zanika szara strefa najmu w Polsce.