Z jakich uproszczeń można skorzystać w rachunkowości

Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość stosowania uproszczeń, pod warunkiem że nie narusza to zasady rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

  1. Z jakich uproszczeń mogą skorzystać wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe
Lp. Rodzaje uproszczeń, które mogą być stosowane we wszystkich jednostkach
1 2
1. Wycena materiałów i towarów w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia

Podstawa prawna:

● art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości

2. Wycena produkcji w toku o przewidywanym czasie wykonania krótszym niż 3 miesiące:

w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich, lub rezygnacja z wyceny takiej produkcji w toku w ogóle

Podstawa prawna:

● art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości

3. Odpisywanie bezpośrednio w koszty: wartości materiałów i towarów – w momencie ich nabycia, lub produktów gotowych – w momencie ich wytworzenia

Podstawa prawna:

● art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości

4. Wycena zapasów według cen ewidencyjnych (np. w cenie sprzedaży netto, cenie sprzedaży brutto)

Uwaga! Na dzień bilansowy zapasy ewidencjonowane w stałych cenach ewidencyjnych trzeba doprowadzić do poziomu ceny ich nabycia lub ceny zakupu albo kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników.

Podstawa prawna:

● art. 28 ust. 1 pkt 6, art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości

5. Samodzielne ustalanie granicy wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której aktywa te są uznawane za aktywa o niskiej jednostkowej wartości początkowej

Podstawa prawna:

● art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 4 ust. 4, art. 23 ust. 6, art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości

● pkt 4.28 KSR nr 11 „Środki trwałe”

6. Rezygnacja z rozliczania przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług

Uwaga! Podmiot może zastosować takie uproszczenie, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

Podstawa prawna:

● art. 34a, art. 34c, art. 34d ustawy o rachunkowości