Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2023 r.

Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro (zob. tabela) albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł). Muszą dokonać w tym zakresie wyboru.

Tabela: Wysokość limitów w amortyzacji jednorazowej w 2023 r.

Zasady określania limitów w amortyzacji jednorazowej* Wysokość limitu w 2023 r.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 50 000 euro**

Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć

241 000 zł

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczynający działalność

Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty rozpoczynające działalność, które zostały utworzone m.in. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro**

48 000 zł

* amortyzacja dotyczy środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych

** Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro NBP na 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022).

Oprac. Sławomir Biliński