Amortyzacja w działalności gospodarczej – kiedy ten koszt może wynosić 100 proc.?

Przedsiębiorca, kupując urządzenie lub samochód do swojej działalności, często zastanawia się, w jaki sposób mógłby obniżyć swoje przychody o wartość zakupionego sprzętu.

Środek trwały to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT (leasing).

Jeśli zakupione urządzenie spełnia powyższe warunki, to mamy do czynienia ze środkiem trwałym.

Ważne!Przepisy pozwalają na to, żeby środki trwałe o wartości poniżej 10 tys. zł były zaliczane bezpośrednio do kosztów działalności bez wprowadzania ich do ewidencji środków trwałych.

Środki trwałe o wartości powyżej 10 tys. z reguły podlegają amortyzacji zgodnie z przyjętą klasyfikacją środka trwałego (KŚT).

Istnieją jednak jeszcze dwie możliwości, które pozwalają na ujęcie wydatku od razu w koszty –  nawet, jeśli jest on środkiem trwałym.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis można skorzystać, jeśli przedsiębiorca jest małym podatnikiem.

Z małym podatnikiem w rozumieniu ustaw PIT, CIT oraz VAT mamy do czynienia wtedy, gdy wartość jego sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu.  Dla celów podatku dochodowego limit ten wynosi 2.000.000 euro – w przeliczeniu na złote w 2022 roku jest to kwota 9.188.000 .

Jeśli podmiot spełnia definicję małego podatnika, to ma prawo m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych).

Pomoc ta ma określone limity. Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro (kwotę tę przelicza się na złote podobnie jak limit małego podatnika). W 2022 r. jest to 230 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja dla nowych środków trwałych

Dla fabrycznie nowych zakupionych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT (czyli przede wszystkim bez grupy 7, która obejmuje środki transportu, ale również bez grupy dotyczącej budynków) daje możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji.Limit tej amortyzacji wynosi 100 tys. zł

O szczegóły tych rozwiązań warto zapytać swoje biuro rachunkowe.

Dla właściwego ewidencjonowania środków trwałych ważne jest, żeby każdy środek trwały w ewidencji miał zapisy o zastosowanym sposobie amortyzacji – pozwoli to kontrolować określone limity pomocy.

 

Podstawa prawna: