Przekazanie nieruchomości na własne cele a VAT

Przedsiębiorca może podjąć decyzję o wycofaniu lokalu mieszkalnego, który dotychczas był środkiem trwałym w firmie, z majątku firmowego i przekazanie go na własne cele. Czy taka operacja gospodarcza rodzi obowiązek podatkowy?

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie będzie analiza artykułu 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który brzmi:

„zwalnia się z podatku VAT  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata”

Aby stwierdzić czy dostawa (przekazanie) lokalu podlega pod VAT należy ustalić:

  • kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie,
  • jaki okres upłynął od tamtego czasu.

Według artykułu 2 ust. 14 tej samej ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się:

oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Utrwalona linia orzecznicza

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady oraz utrwaloną linią orzecznictwa polskich sądów administracyjnych pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku, jego używanie. W ten sam sposób powinna być odczytana ustawowa definicja pierwszego zasiedlenia, zawarta w artykule 2 ustawy o VAT.

W sytuacji wycofania budynku lub lokalu z działalności gospodarczej, prawie pewne jest, że do pierwszego zasiedlenia doszło – bo budynek lub lokal zapewne w tej działalności był wykorzystywany.

Jeżeli w ciągu ostatnich dwóch lat podatnik nie dokonał ulepszenia stanu budynku, to przekazanie to będzie zwolnione z VAT.

 

Podstawa prawna: