Grupy VAT

Zgodnie z nową definicją, która pojawiła się w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez grupę VAT rozumie się grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. Grupy VAT przewidziane są w dyrektywie VAT 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Jak widać więc w powyższego nawet kwestia powiązań finansowych, ekonomicznych oraz organizacyjnych jest zaczerpnięta wprost z dyrektywy.

Art. 15a ustawy o VAT wprowadza zasadę iż, grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

  • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
  • nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

 

Najważniejsze elementy fakturowania grup VAT

Skoro grupa VAT staje się podatnikiem VAT, wtedy każda faktura wystawiana na poszczególnego członka na gruncie podatku VAT będzie wystawiana na grupę VAT. Oznacza to, iż jeśli członkowie grupy tworzą jedynie grupę VAT, wtedy rozliczają oczywiście taką transakcję z punktu widzenia podatku VAT jako grupa VAT, a w podatku dochodowym odrębnie. W takiej sytuacji, kiedy grupa VAT staje się podatnikiem powinna otrzymać odrębny numer identyfikacyjny dla celów VAT. Wystawiając fakturę np. na podmiot A, dla którego wykonaliśmy usługę wystawimy ją na dane grupy VAT. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazywać dane odbiorcy tj. podmiot A, będący członkiem grupy VAT. Takie działanie wydaje się zasadne, ponieważ w przeciwnym wypadku nawet na gruncie podatku dochodowego, czy prowadzenia ksiąg nie będzie wiadomo, którego podmiotu jest to faktura. W art. 8c ustawy o VAT znacząco uporządkowano kwestie związane z dostawami na rzecz lub od grupy VAT, a także aspekty wewnątrz grupy. I tak należy podkreślić, iż w obrębie grupy faktury VAT nie będą wykazywali również VAT.

 

Dla kogo w szczególności może to być ciekawe rozwiązanie?

  • Dla grup podmiotów powiązanych, które posiadają podmioty posiadające VAT do zapłaty oraz podmioty, które mają nadwyżki podatku naliczonego. W takiej sytuacji podmioty w grupie będą kompensowały sobie we wspólnym rozliczeniu VAT.
  • Dla grup podmiotów, które dokonują dużo rozliczeń wewnątrz grupy w których wykazują VAT.

 

Podstawa prawna: