Zmiana rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych

W związku z wymogiem stosowania kas w samoobsługowych myjniach samochodowych (od 1 października 2022 r.) zostały zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych. Na zmianach skorzystają jednak również inni podatnicy. Nowelizacja uwzględniła też potrzebę określenia zasad dokonywania korekt sprzedaży dokumentowanej paragonami elektronicznymi.

Zmiany w dokumentowaniu reklamacji

Z przepisów obowiązujących przed nowelizacją wynikało, że zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zwrotów i reklamacji zawierającej m.in.:

  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Po nowelizacji, w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci elektronicznej, w ewidencji należy podawać numer paragonu oraz numer unikatowy kasy (zamiast dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży, który fizycznie nie występuje).

Ponadto wymagany dotychczas „protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę” może być zastąpiony przez notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.

Zmiany w dokumentowaniu oczywistych omyłek

Przepisy dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji także zostały znowelizowane. Tak jak dotychczas, w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci papierowej, podatnik musi dokonać niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji pomyłek:

  1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
  2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Natomiast w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci elektronicznej, podatnik zamiast dołączać paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka, musi podać numer paragonu oraz numer unikatowy kasy.