Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, osiągający dochody opodatkowane podatkiem PIT według skali lub liniowym, lub też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakiego rodzaju wydatki obejmuje ulga?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na ocieplenie lub docieplenie budynków oraz wymianę źródła ciepła na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W ramach ulgi można też odliczyć wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Ulga termomodernizacyjna obejmuje też wydatki na fotowoltaikę oraz pompę ciepła, w tym także klimatyzację z fukcją grzania.

Lista materiałów oraz usług podlegających odliczeniu wymieniona jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 .

UWAGA: Nie każdy „nowy piec” na paliwo stałe podlega odliczeniu! Rozporządzenie wyraźnie określa, że prawo do ulgi przysługuje wyłącznie w odniesieniu do najnowszych kotłów, spełniających określone wymagania. Przed zakupem warto skonsultować się ze sprzedawcą.

Jakie warunki formalne trzeba spełnić, by móc skorzystać z ulgi?

  • Wydatek należy rozliczyć w roku, w którym został poniesiony. Nie ma możliwości przeniesienia rozliczenia na kolejny rok. W przypadku gdy wydatki na ulgę są ponoszone w kolejnych latach, w każdym roku rozliczane są wydatki z danego roku.
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku niespełnienia tego warunku, kwotę wykorzystanej ulgi należy doliczyć do przychodów w roku, w którym upłynął trzyletni termin.
  • Faktury dokumentujące dokonanie wydatków muszą być wystawione przez podatnika VAT czynnego.
  • Wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.
  • Wydatki nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków publicznych.

WAŻNE: Jeśli w kolejnych latach po skorzystaniu z ulgi podatnik otrzyma dotacje lub dofinansowanie do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany do doliczenia otrzymach kwot do przychodów oraz ich opodatkowania.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi?

Ulga wynosi 53.000 zł, jest odliczana od dochodu oraz dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika.

Co w sytuacji, gdy dochód podatnika jest niższy od poniesionych wydatków?

Ulga przechodzi na kolejne lata i może być rozliczana przez maksymalnie 6 lat.

Na kogo powinny być wystawiane dokumenty potwierdzające prawo do ulgi?

Przepis ustawy stanowi wprost, że z ulgi może skorzystać osoba, na którą wystawiono fakturę. Jednak Ministerstwo Finansów interpretuje przepis na korzyść podatnika. W wyjaśnieniach można przeczytać, że nie jest istotne, na którego z małżonków została wystawiona faktura. Ministerstwo wyjaśnia też, że kwotę wydatków małżonkowie mogą odliczyć w dowolnej proporcji.

Oznacza to, że jeśli małżonkowie są współwłaścicielami budynku oraz ponieśli wydatki udokumentowane fakturą wystawioną na jednego z nich, mogą skorzystać z ulgi w dowolny sposób, dzieląc ją między siebie, tak by osiągnąć jak najlepszy efekt.

Wyjaśnienie to jest warte zauważenia, gdyż do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, że ulga przysługuje temu, na kogo jest wystawiona faktura lub w ostateczności w proporcji 50:50 obojgu małżonków.

Szczególne sytuacje, wymagające sprawdzenia

  • Ulga nie przysługuje, jeśli podatnik nie jest właścicielem lub współwłaścicielem domu, zatem nie przysługuje najemcom.
  • Ulga nie przysługuje, jeśli budynek jest w budowie.
  • W przypadku współwłasności domu, ulga w pełnej kwocie przysługuje wszystkim współwłaścicielom. Należy pamiętać, by jednoznacznie udokumentować fakturą prawo do ulgi.

Korzystając z usług biura rachunkowego, podatnicy mogą być poproszeni o wypełnienie ankiety weryfikującej prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jej wzór dostępny jest tutaj. >>

Podstawa prawna:

art 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1993 ze zm.)