Faktura wystawiona przed terminem

Od 2022 r. faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dnia (do końca 2021 r. 30 dnia) przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zasada ta nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób określony w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, jeżeli zawierają informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą.

Oznacza to, że wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi mogą być wystawione faktury dokumentujące:

 • dostawy towarów i usług uznane za ciągłe, rozliczane z końcem ustalonych okresów rozliczeniowych;
 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
 • świadczenie usług:
  • telekomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

To oznacza, że tego typu faktury mogą być wystawiane w istocie w dowolnym wcześniejszym terminie.

Powstaje pytanie, co w przypadku faktur wystawionych wcześniej niż 60 dnia przed wydaniem towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Jak powinien postąpić podatnik, gdy minie 60 dni? Wydaje się że w takiej sytuacji najbezpieczniej jest wystawić korektę i następnie fakturę dokumentującą faktyczną czynność. Na taki sposób postępowania wskazują organy podatkowe (zob. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. IPPP1/4512-222/15-2/AP).

Można jednak zetknąć się z poglądem, że nie jest to faktura pusta. Tak uznał WSA w Poznaniu w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 410/20). Należy wziąć pod uwagę, że jest to wyrok nieprawomocny i bezpośrednio dotyczył nabywcy i jego prawa do odliczenia z takiej faktury. Sąd uznał, że nabywca nie traci prawa do odliczenia VAT, ale może to zrobić dopiero wtedy, gdy wpłaci zaliczkę.

Zdaniem sądu:

(…) art. 108 u.p.t.u. ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy dochodzi do realnego uszczuplenia zobowiązania podatkowego, dochodów Skarbu Państwa i dotyczy transakcji fikcyjnych. Natomiast wystawienie faktury wcześniej niż 30 dni [obecnie 60 dni – przyp. autora] przed datą zapłaty zaliczki nie powoduje ryzyka uszczuplenia należności publicznoprawnych, ponieważ dopóki u sprzedawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, czyli nie otrzyma on zaliczki, to spółka nie odliczy podatku VAT naliczonego z takiej faktury. W tej sytuacji wystawca faktury nie ma obowiązku na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 u.p.t.u. płacić podatku wynikającego z – jak się później okazało – przedwcześnie wystawionej faktury.

Dlatego w sytuacji gdy istnieje obawa, że termin 60-dniowy nie będzie zachowany, bezpieczniej wystawić fakturę pro forma lub inny dokument informacyjny. Dopiero później wystawić normalną fakturę.