Czy pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK od przekazanych pracownikom kart podarunkowych

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, wielu pracodawców przekaże swoim pracownikom upominki, m.in. karty podarunkowe. Obowiązek naliczenia od nich wpłat do PPK zależy od tego, czy będą stanowiły wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

Podstawę naliczenia wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie uczestnika PPK, które należy rozumieć  jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ustawy o sus”), bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ustalenie podstawy wymiaru składek

Zgodnie z przepisami ustawy o sus, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Wartość pieniężną świadczenia niepieniężnego ustala się na podstawie § 3 wskazanego wyżej rozporządzenia.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyłączeniu z podstawy wymiaru tych składek podlegają m.in. świadczenia niepieniężne sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) – pod warunkiem, że zostały przyznane z zastosowaniem kryteriów socjalnych.

Oznacza to, że jeśli pracodawca sfinansowałby z ZFŚS karty podarunkowe w taki sposób, że pracownicy, którzy zadeklarowali niższe dochody, otrzymaliby karty o wyższej wartości, a pracownicy, którzy zadeklarowali wyższe dochody – karty o niższej wartości, to wartość tych kart byłaby zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym pracodawca nie naliczałby od niej wpłat do PPK.

Ważne
Może zdarzyć się sytuacja, że uczestnik PPK otrzyma w danym miesiącu tylko świadczenie niepieniężne, które nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nie otrzyma wynagrodzenia w postaci pieniężnej). W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat do PPK, ale tylko tych finansowanych przez siebie. Nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, ponieważ wynagrodzenie nie zostanie wypłacone uczestnikowi w formie pieniężnej.

Źródło: www.mojeppk.pl