Czy trzeba zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla studenta zatrudnionego na zlecenie

Student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia – zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca – nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Tym samym nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Inaczej jest, jeśli student, który nie ukończył jeszcze 26 lat, ma zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Chodzi tutaj o osoby, które są zatrudnione w danym podmiocie równolegle na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. W takim przypadku – dla celów ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia traktowana jest jak umowa o pracę, a student – pomimo, że nie ukończył 26 lat – jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK.

Osoba zatrudniona

Umowę o prowadzenie PPK zawiera się tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – w Rzeczypospolitej Polskiej – z tytułów wymienionych w ustawie o PPK, czyli:

  • pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Status studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Status studenta uzyskuje się od dnia przyjęcia w poczet studentów i złożenia ślubowania.

Natomiast utrata statusu studenta następuje w dniu ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – datę złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – datę zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.

Studentami nie są uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy studiów podyplomowych.

Ukończenie 26 lat lub zmiana tytuły do ubezpieczeń

Jeśli w okresie zatrudnienia w danym podmiocie student, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ukończy 26 lat, to umowę o prowadzenie PPK trzeba będzie zawrzeć dla niego w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni, liczonych począwszy od dnia jego 26. urodzin. Oczywiście pod warunkiem podlegania z tytułu tej umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Podobnie będzie, jeśli studentowi – jeszcze przed ukończeniem 26 lat – zmieni się tytuł do ubezpieczeń społecznych na taki, z którego będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – chodzi tu o jeden z tytułów do ubezpieczeń społecznych wymienionych w ustawie o PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl