Mikroinstalacja a akcyza

Coraz więcej przedsiębiorców zakłada panele fotowoltaiczne. Czy założenie paneli skutkuje jakimiś obowiązkami?

Obowiązek w podatku akcyzowym

Jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem akcyzowym jest obrót energią elektryczną. Dotyczy to m.in. sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu oraz zużycia energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Co to oznacza dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje?

W przypadku przedsiębiorcy, który posiada instalację fotowoltaiczną i produkuje energię elektryczną, ale nie dokonuje jej sprzedaży do nabywcy końcowego, obowiązek podatkowy najczęściej powstaje w przypadku jej zużycia.

Nie jest to jednak jedyny przypadek, zatem należy każdorazowo przeanalizować umowę łączącą przedsiębiorcę z zakładem energetycznym lub np. z nabywcą końcowym.

 

Zwolnienie z podatku akcyzowego

Jak wygląda kwestia płatności podatku akcyzowego przez przedsiębiorców posiadających instalacje fotowoltaiczne? Zapłata podatku nie zawsze jest konieczna.

Ważne!

Podatnicy, którzy założyli mikroinstalację o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i wytwarzają energię elektryczną, która zużywają na własne potrzeby są zwolnienie z zapłaty akcyzy.

 

Obowiązek rejestracji dla celów podatku akcyzowego

Ważnym aspektem posiadania mikroinstalacji jest także kwestia obowiązku zarejestrowania instalacji fotowoltaicznej dla celów podatku akcyzowego.

Obecnie obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

 

Deklaracje na podatek akcyzowy

W przypadku części przedsiębiorców posiadających panele fotowoltaiczne konieczne jest składanie deklaracji na podatek akcyzowy w terminach do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie. Deklarację należy złożyć na druku AKC-4 wraz z załącznikiem AKC-4/H wykazując zwolnienie od podatku.

W przypadku natomiast mikroinstalacji przedsiębiorcy mogą składać deklaracje na druku AKC-KZ, który jest składana w okresach kwartalnych do 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Dane dotyczące wyprodukowanej energii znajdować się powinny w części C druku AKC-KZ.

Uwaga!

Posiadacze instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW zostali zwolnieni z obowiązku rejestracji oraz zapłaty podatku akcyzowego, jednak muszą składać deklaracje akcyzowe.

 

Ewidencja energii elektrycznej

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej, jeśli podmiot produkujący z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie dostarczał energii do instalacji połączonych lub współpracujących ze sobą. W przypadku prosumentów zdarza się jednak, iż oddają one nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. W takim przypadku nie będą mogli zatem korzystać ze zwolnienia z prowadzenia takiej ewidencji.

Uwaga!

W przypadku wyprodukowania nadwyżki energii i przekazania jej do sieci dystrybucyjnej konieczne jest zaprowadzenie ewidencji energii elektrycznej.

 

Podstawa prawna:

  • art. 9art. 16art. 24eart. 138h ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.),
  • § 5 rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.06.2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1178),
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 24.01.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2231 ze zm.).