Obowiązki w podatku od nieruchomości należy wypełnić do 31 stycznia

Przypominamy, że do 31 stycznia osoby prawne oraz jednostki organizacyjne – w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą dopełnić swoich obowiązków w zakresie podatku od nieruchomości. Czy dotyczy Państwa ten obowiązek i co dokładnie powinni Państwo zrobić, by w prawidłowy sposób się z niego wywiązać – o tym poniżej.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Płacą go podmioty, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi wyżej wymienionych (czyli podmioty, które władają rzeczami jak właściciel, chociaż faktycznie nie muszą nim być),
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego.

Jeśli zaliczają się Państwo do jednej z powyższych kategorii, oznacza to, że spoczywa na Państwu obowiązek w zakresie podatku od nieruchomości.

W jaki sposób wywiązać się z obowiązków ustawowych?

Podatnicy będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami niebędącymi osobami prawnymi powinni do 31 stycznia każdego roku podatkowego złożyć deklarację DN-1 według ustalonego wzoru, do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, która podlega opodatkowaniu.

Deklarację można złożyć:

 • osobiście,
 • wysyłając dokumenty pocztą,
 • elektronicznie – poprzez ich podpisanie profilem zaufanymi lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, poprzez platformę ePUAP.

Oznacza to, że do 31 stycznia 2024 r. – jeśli są Państwo podatnikami podatku od nieruchomości – powinniście złożyć we właściwym urzędzie deklarację DN-1, w której wykazane zostaną zarówno nieruchomości podlegające opodatkowaniu jak i ich powierzchnia, stawka podatku oraz jego wysokość.

UWAGA: Jeśli w trakcie roku podatkowego zostanie zbyta lub nabyta nieruchomość (grunt, budynek) lub prawo do takiej nieruchomości, konieczne jest złożenie korekty deklaracji – nowa wysokość podatku obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zbycie lub nabycie nieruchomości.

Jak określić wysokość podatku?

Stawki podatku od nieruchomości nie są jednolite w całym kraju – każda gmina może określić je według własnego uznania, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe niż wskazane w ustawie o podatku od nieruchomości. Stawki podatku mają charakter kwotowy, z wyjątkiem budowli – w tym przypadku wysokość podatku została wskazana jako 2 proc. wartości budowli.

Co ważne, nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są objęte znacznie wyższymi stawkami podatku niż pozostałe ich rodzaje.

Płatność podatku 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niebędące osobami prawnymi mają obowiązek comiesięcznego dokonywania wpłat na podatek od nieruchomości – za każdy miesiąc do 15. dnia danego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, bowiem w styczniu podatek podlega wpłacie w terminie złożenia deklaracji, tj. do 31 stycznia. Należy pamiętać o regularnych wpłatach podatku, bowiem pominięcie lub spóźnienie się z którąkolwiek z rat może skutkować powstaniem zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych.

Możliwe zwolnienia

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera katalog zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnieniami są objęte m. in.:

 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • instytuty badawcze, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą,

Zwolnienie dotyczy również przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Są to tylko przykłady, dlatego przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji należy zapoznać się z pełnym katalogiem zwolnień oraz przeanalizować uchwały rady właściwej gminy, bowiem na terenie określonej gminy mogą obowiązywać również inne zwolnienia od podatku. Może się okazać, że pomimo posiadania nieruchomości, nie powstaje konieczność zapłaty podatku od nieruchomości.

 

Podstawa prawna: