Od 1 stycznia wnioski o wydanie WIA, WIS i WIP można składać wyłącznie elektronicznie

Od początku roku nastąpiły zmiany w zakresie e-Urzędu Skarbowego – rozszerzono katalog spraw, które można załatwić za jego pośrednictwem. Zmiany nastąpiły także w portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Modyfikacje dotyczą wprowadzenia możliwości elektronicznego składania wniosków o wydanie wiążących informacji.

Od 1 stycznia wyłącznie w formie elektronicznej można złożyć wnioski o wydanie:

  1. wiążącej informacji stawkowej (WIS),
  2. wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  3. wiążącej informacji pochodzeniu (WIP).

Ministerstwo Finansów ułatwia cały proces, udostępniając zarówno w e-Urzędzie Skarbowym jak i na platformie PUESC funkcjonalności umożliwiające złożenie wniosków. I tak, poprzez e-US można złożyć wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), natomiast przez PUESC podatnik może przygotować wniosek o wiążącą informację akcyzową lub o pochodzeniu (WIA, WIP).

Wszystkie powyższe informacje wydaje już od kilku miesięcy ten sam organ – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dlatego to do niego powinny być adresowane wnioski. Taka konsolidacja, a także cyfryzacja załatwiania spraw ma na celu usprawnienie całego procesu i umożliwienie podatnikom załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu.

Podstawowe informacje

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest wydawana na wniosek podatnika – przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Polsce, gdy ma wątpliwości co do właściwej klasyfikacji lub stawki VAT dla oferowanych towarów lub usług. Wniosek o wydanie WIS od 1 lipca 2023 r. nie podlega opłacie.

Co ważne, wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek został złożony przed 1 stycznia 2024 r., a WIS nie została jeszcze wydana.

Wiążąca informacja akcyzowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania akcyzą wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy na wniosek podmiotu dokonującego albo zamierzającego dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą czy też organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy. Złożenie wniosku o wydanie WIA jest – podobnie jak wniosek o WIS – bezpłatne.

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją wydawaną na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru – dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium. Podobnie jak w przypadku WIS i WIA, wnioski złożone w wersji papierowej lub przez ePUAP nie zostaną przyjęte po 1 stycznia 2024 r. Możliwe jest złożenie wniosku o WIP wyłącznie przez platformę PUESC. Wniosek o wydanie WIP również nie podlega opłacie.

 

Podstawa prawna: