Ulga na internet w rocznym zeznaniu podatkowym

Ulga na internet jest jedną z ulg, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą zastosować w rocznym zeznaniu podatkowym. Jednak nie wszyscy podatnicy mają taką możliwość. A zatem kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi w ramach wydatków poniesionych na internet?

Ulga na internet – dla kogo?

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy PIT, którzy w roku podatkowym byli opodatkowani jedną z dwóch form opodatkowania:

  • według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19 proc. nie są uprawnieni do odliczenia wydatków na internet.

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na używanie sieci internet – bez znaczenia, w jakim miejscu oraz w jakiej formie podatnik korzysta z internetu.

Ważne: Do wydatków, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi nie zalicza się tych poniesionych na zakup sprzętu, serwis czy też instalację sieci internet.

Prawo do ulgi przysługuje w dwóch następujących po sobie kolejno latach podatkowych. Dlatego w rozliczeniu za 2023 rok można skorzystać z ulgi, jeśli dotąd nie skorzystano z tej ulgi lub pierwszy raz skorzystano z niej w rozliczeniu za rok 2022.

Kiedy wydatek na internet nie może zostać rozliczony w ramach ulgi?

Ulga na internet nie może zostać odliczona w przypadku, gdy wydatki z tytułu użytkowania internetu:

  • zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • zostały odliczone od przychodu na podstawie przepisów o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
  • zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak stosować odliczenie?

Odliczeniu w ramach ulgi podlegają udokumentowane wydatki poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania internetu, jednak nieprzekraczające kwoty 760 zł. Oznacza to, że maksymalne odliczenie w roku wynosi 760 zł. Co ważne, jeśli wydatki z tytułu użytkowania internetu, poniesione w roku podatkowym, będą niższe niż maksymalna wysokość przysługującego odliczenia, pozostałej kwoty nie można rozliczyć w kolejnym roku podatkowym czy też w latach następnych.

Wskazany limit dotyczy podatnika, zatem w przypadku małżonków każdy z nich ma prawo do swojego odrębnego limitu w ramach ulgi (maksymalnie 760 zł na każdego z małżonków). Jeśli faktury za internet są wystawione na jednego z małżonków, a płatność pochodzi z konta tego drugiego, nie ma przeciwwskazań do tego, aby małżonek, na którego została wystawiona faktura odliczył w ramach swojej ulgi poniesione wydatki – pod warunkiem, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi

Odliczenie wydatków w ramach ulgi na internet może nastąpić w przypadku posiadania dokumentu, z którego będzie wynikać poniesienie wydatku oraz jego kwota. W szczególności na dokumencie takim powinny znaleźć się:

  • dane kupującego,
  • dane sprzedawcy usługi (dostawcy internetu),
  • rodzaj usługi (internet),
  • kwota podlegająca zapłacie.

Takim dokumentem może być przede wszystkim faktura od dostawcy internetu, rachunek czy inny dowód, z którego wynikają powyższe dane. Dodatkowo należy posiadać potwierdzenie dokonania płatności za świadczone usługi dostarczania internetu – najczęściej będzie to potwierdzenie przelewu za konkretną fakturę (rachunek) czy też dowód z poczty (przekaz pocztowy).

Może zdarzyć się sytuacja, gdy jeden dostawca usług zapewnia nie tylko dostarczanie internetu, ale również telewizji czy telefonu. W takiej sytuacji, aby móc skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na internet, konieczne jest wyszczególnienie na fakturze kwoty, jaka dotyczy konkretnie dostawy internetu. Tylko w takiej sytuacji można powiedzieć, że z dokumentu wynika wysokość wydatków poniesionych na ten cel.

Rozliczenia dokonuje się w deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, w dodatkowym załączniku PIT/O, w którym wykazuje się kwotę poniesionych wydatków.

Podstawa prawna: