Ulga na sponsoring – kolejna korzyść podatkowa dla podatników PIT

Ulga na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, potocznie zwana ulgą na sponsoring to jedna z ulg podatkowych, z której mogą skorzystać podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy spełnieniu określonych warunków osiągnięta korzyść podatkowa w niektórych przypadkach może być naprawdę znacząca. Poniżej kilka słów o warunkach, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z odliczeń oraz przede wszystkim – kto może skorzystać i jakie korzyści osiągnąć.

Do kogo skierowana jest ulga na sponsoring?

Do ściśle określonego kręgu podatników PIT, czyli do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (12 proc., 32 proc.) lub podatników opodatkowanych podatkiem liniowym 19 proc. Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie mają możliwości zastosowania ulgi.

Podstawowym warunkiem skorzystania z odliczenia jest poniesienie przez podatnika kosztów na działalność sportową, kulturalną lub działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Koszty, które poniósł podatnik nie mogą zostać mu zwrócone w jakiejkolwiek formie – jeśli zostaną zwrócone, podatnik nie ma możliwości odliczenia ich w ramach ulgi.

W jaki sposób stosować ulgę?

Ulga na sponsoring polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów poniesionych na wyżej wskazaną działalność, przy czym odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co to oznacza w praktyce? Poniesione koszty na określoną działalność (sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo i naukę) w pierwszej kolejności są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (w 100 proc. poniesionego kosztu), natomiast w rocznym zeznaniu podatkowym w ramach ulgi podatnik może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów.

Przykład: Podatnik poniósł koszty na działalność sportową w wysokości 1000 zł w roku 2023. W pierwszej kolejności zalicza 1000 zł do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. W rocznym rozliczeniu w ramach ulgi odejmuje od dochodu połowę poniesionych wydatków, czyli 500 zł.

Katalog kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi sponsoringowej

W ramach ulgi podatnik może odliczyć koszty poniesione na działalność:

  • sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:

– klubu sportowego,

– stypendium sportowego,

– imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową (impreza masowa ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana jest na stadionie lub innym obiekcie na min. 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku – na min. 300 osób lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba miejsc wynosi min. 1000),

  • kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:

– instytucji kultury,

– działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,

  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli wydatki poniesione m. in. na:

– stypendia,

– sfinansowanie praktyk czy studiów,

– finansowanie zatrudnionemu pracownikowi opłat,

– finansowanie wynagrodzeń studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,

– wynagrodzenie wypłacane w okresie sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującemu praktyki zawodowe dla studenta będącego absolwentem danej uczelni, zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier prowadzonego przez uczelnię.

W jaki sposób wykazać ulgę?

Podatnik dokonuje odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym:

  • PIT-36 – jeśli uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej,
  • PIT-36L – jeśli uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

każdorazowo dołączając do rocznego zeznania informację PIT-CSR, w której wykazuje kwoty dokonanych odliczeń.

Ważne: Jeśli dochód podatnika jest niewystarczający, aby dokonać odliczenia wszystkich poniesionych kosztów, nie ma możliwości dokonania rozliczenia ulgi w odniesieniu do nieodliczonych wydatków w kolejnych latach podatkowych. Ulga sponsoringowa dotyczy tylko roku, w którym określone koszty zostały poniesione.

Podstawa prawna: